ผลการค้นหา : บัณฑิตวิทยาลัย

หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานระบบควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 หน่วยตรวจสอบภายในเข้าสอบทานระบบควบคุมภายในของบัณฑิตวิทยาลัย โดยมี อ.ดร.ธงไช ...
2017-11-16 12:20:10
พิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานถวายแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 7.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เข้าร่วมพิธีบวงสรวงและบำเพ็ญกุศลท ...
2017-11-10 15:14:15
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบการเรียนการสอน ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนายภูริ ...
2017-10-19 09:40:57
ประชุมคณะกรรมการอำนวยการบัณฑิตวิทยาลัย
ในวันจันทร์ ที่ ๑๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ รองศาสตราจารย์ ดร.ฤๅเดช เกิดวิชัย อธิการบดี เป็นประธานการประชุมค ...
2017-10-19 09:41:08
สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารการพัฒนา ได้ดำเนินการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของนางชลิดา พันธ ...
2017-10-19 09:40:47
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษ ...
2017-10-19 10:12:37
ขอเชิญเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรครุศาสตรม ...
2017-10-19 10:12:25