ผลการค้นหา : บริหารการศึกษ

บรรยากาศ​การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ วาสินี จีนดี
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ วาสินี จีนดี นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2019-08-08 15:45:04
บรรยากาศ​การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ สุพพัตรา สุดใจ
บรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ สุพพัตรา สุดใจ นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบร ...
2019-08-08 15:44:51
ขอแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
วันที่ 14 มิถุยายน 2562 คณาจารยและอาจารย์ประจำสาขา ได้ร่วมกันถ่ายภาพแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตหลักสูต ...
2019-08-08 16:07:28
สาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษาได้จัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนตรวจประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ปร ...
2019-08-08 16:11:46
ทิศทางของการวิจัยทางการบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้เชิญวิทยากรภายนอก ดร.ประทีป มากมิตร และรศ.ดร.สุพิมพ ...
2019-08-08 12:25:21
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ กาญจนา ศิริพานิช
วันที่ 26 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณกาญจนา ศิริพานิช นักศึกษาหลักสู ...
2019-08-08 13:05:20
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร
วันที่ 27 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณพิศุทธิ์ศักดิ์ กุลสาร นักศึกษาห ...
2019-08-08 13:06:25
ภาพบรรยากาศการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง
วันที่ 27 มีนาคม 2562 บัณฑิตวิทยาลัยจัดสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ ของ คุณชัยชาญ แก้วชิงดวง นักศึกษาหลักส ...
2019-05-14 15:00:24
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ กรรมการสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ทีได้รับรางวัลข้าราชการ ...
2019-08-08 12:31:45
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น
ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เตือนใจ ดลประสิทธิ์ ที่ได้รับตำแหน่งทางวิชาการที่สูงขึ้น ...
2019-08-08 12:33:02