ผลการค้นหา : บริหารการศึกษา

ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชาEAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศการสอนนักศึกษาแบบออนไลน์ วิชา EAD6617 สัมมนาการบริหารการศึกษา ซึ่งมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร ...
2020-09-03 13:53:26
ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยากรบรรยาย โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารการศึกษา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์ ประธานสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเชิญไปเป็นวิทยา ...
2019-09-10 15:04:47
บริหารการศึกษาจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมไหว้ครู บายศรีสู่ขวัญนักศึกษาใหม่ และสร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม สำหรับผู้บริหารและมุทิตาจิต
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดโครงการสืบสานวัฒน ...
2019-09-10 15:12:16
ปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติงานการบริหารการศึกษา รุ่น 21
วันที่ 18 สิงหาคม 2562 หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา จัดปฐมนิเทศการฝึกปฏิบัติง ...
2019-09-10 14:24:05
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 22 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา
ภาพบรรยากาศงานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่น 22 สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2562 โดย ...
2019-09-10 13:52:19
รศ.ดร.สจีวรรณ ทรรพวสุ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการจัดการความรู้ ให้บุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
รศ.ดร.สจีวรรณ  ทรรพวสุ อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ได้รับเช ...
2019-08-08 15:42:51
ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ได้รับเชิญเป็นประธานตรวจประกันคุณภาพภายในระดับหลักสูตร
ผู้ช่วยศาสตรจารย.ดร.ศันสนีย์  จะสุวรรณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารก ...
2019-08-08 15:48:06
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (ค.ม.) ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 9.30 น. หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา รับการตรวจปร ...
2019-08-08 15:57:59
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุวิมล ทองจำรัส
บรรยากาศการสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ ของ นางสาวสุวิมล ทองจำรัส นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิช ...
2019-08-08 15:45:43