หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์

งานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กำหนดจัดงานการประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานา ...
2021-11-18 09:24:28
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปรัชญาไทย
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนปรัชญาไทย หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ https ...
2021-11-16 14:44:00
รับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนแบบมุ่งเป้า (หน่วยงานด้านการศึกษา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ส่งหนังสือแจ้งการเปิดรับข้อเสนอโครงการส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าจากพล ...
2021-11-16 14:44:06
การประชุมวิชาการระดับชาติเครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่ 15
สำนักปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและรวัตกรรม (สป.อว.) จัดการประชุมวิชาการระดับชาติเครือ ...
2021-11-16 14:40:45
สมัครขอรับทุนวิทยานิพนธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ครั้งที่ 1)
สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ เชิญชวนนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรีในสถาบันอุดมศึกษาสมั ...
2021-11-16 14:41:54
สัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ "UBD Global Perspectives Webinar: Redefining Teaching Learning Pedagogies in the New Normal"
Universiti Brunei Darussalam เนอการาบรูไนดารุซซาลาม เชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ & ...
2021-11-16 14:42:11
กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564
**สำหรับนักศึกษาสาขาปรัชญาและจริยศาสตร์**  กำหนดชำระค่าลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2564 จนถึงว ...
2021-11-16 14:42:53
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564
ขยายระยะเวลาการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 ข้อมูลเพิ่มเติม ...
2021-11-16 14:43:10
ประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำภาคเรียนที่ 2/2564
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประชุมอาจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัย ประจำ ...
2021-11-16 14:43:26
ข่าวย้อนหลัง