หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS
สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS

การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวอิสริยา บวรเศรษฐวัฒน์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ...
2023-11-13 16:50:54
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของพันเอกคมกฤช คชรักษา (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัยขอแสดงความยินดีกับ "พันเอกคมกฤช คชรักษา” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-11-13 16:48:52
การสอบป้องกันการค้นคว้าอิสระของ นายสมนึก หาญพิเศษ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
ขอแสดงความยินดีกับ "นายสมนึก หาญพิเศษ” นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริห ...
2023-11-13 10:54:10
การสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของ นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวสุขวรรณ สุทธิวงศ์” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบั ...
2023-11-13 10:51:10
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายธวัช ชัยแก้ว (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายธวัช ชัยแก้ว” นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิ ...
2023-11-13 10:47:46
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนายนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นายนิธิวงศ์ โลหะวัฒนะกุล”   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญ ...
2023-11-01 14:49:11
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวพิมพ์ชนา พิศาลศรัณย์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวพิมพ์ชนา พิศาลศรัณย์”   นักศึกษาหลักสูตรปรั ...
2023-11-01 14:43:57
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของMr.Wu Yulai (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "Mr.Wu Yulai”   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ...
2023-11-01 14:36:53
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของนางสาวบุษกร ญาณสา(สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวบุษกร ญาณสา”   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบ ...
2023-11-01 14:32:59
การสอบป้องกันวิทยานิพนธ์ของ นางสาวนัฏพร ชัยวงศ์ (สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา)
บัณฑิตวิทยาลัย ขอแสดงความยินดีกับ "นางสาวนัฏพร ชัยวงศ์”   นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎ ...
2023-11-01 14:28:38
ข่าวย้อนหลัง