Home > News > Events
Events

บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ รายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ของ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ และ ดร.ธดา สิทธิธาดา ในรายวิชา จริ ...
2020-05-18 10:42:54
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาเอก รุ่นที่ 4
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทารับสมัครน ...
2020-05-18 10:13:19
วันอัฏฐมีบูชา ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓
(14 พ.ค. 2563) เป็น "วันอัฏฐมีบูชา" วันสำคัญทางพุทธศาสนาอีกวันหนึ่งที่อาจไม่เป็นที่รู้จักแ ...
2020-05-14 09:21:19
บรรยากาศการเรียนการสอน "สัมมนาปรัชญา" โดยศาสตราจารย์กีรติ บุญเจือ และ "ปรัชญาทั่วไป" โดยผู้ช่วยศาสตราจารย(พิเศษ) ดร.เอนก สุวรรณบัณฑิต
บรรยากาศการเรียนการสอนหลักสูตรปริชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและจริยศาสตร์ รายวิชา "สัมมนาปรัช ...
2020-05-13 09:21:40
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ในรายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของนักบริหารการศึกษา
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ของ ผศ.ดร.ศันสนีย์ จะสุวรรณ์ ในรายวิชา จริยธรรม และความเป็นมืออาชีพของน ...
2020-05-13 09:16:10
การเรียนการสอนออนไลน์ สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา (ศศ.ม.) ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
การเรียนการสอนออนไลน์ #ปริญญาโท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนาในวันอาทิตย์ที่ ...
2020-05-13 09:09:04
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา
การเรียนการสอนออนไลน์ ในรายวิชา หัวข้อเฉพาะด้านการบริหารการพัฒนา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาก ...
2020-05-13 09:04:39
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาการจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหาร
บรรยากาศการเรียนการสอนออนไลน์ ของรศ.ดร.นันทิยา น้อยจันทร์ ในรายวิชาการจัดการนวัตกรรม และเทคโนโลยีสาร ...
2020-05-13 08:59:39
Archive News