Home > News > Events
Events

บัณฑิตวิทยาลัยประชุมติดตามการรายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรอง
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานใน ...
2020-02-11 15:41:33
บัณฑิตวิทยาลัยจัดประชุมประธานหลักสูตร ครั้งที่ 1/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเป็นประธานในก ...
2020-02-06 14:29:23
บัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำ (ร่าง) ระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ครั้งที่ 1
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. อ.ดร.พลอยทราย โอฮาม่า รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพและ บุ ...
2020-02-06 14:19:15
คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 2/2563
วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 9.30 น. ผศ.ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ...
2020-02-06 14:12:37
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสารจัดโครงการ “คลินิค วิทยานิพนธ์” ครั้งที่ 1
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร ได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ ศรี ...
2020-02-05 10:34:30
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาเข้าร่วมประชุมกลุ่มสื่อสารศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต นำนักศึกษาปริญญาเอก รุ่นที่ 1, 2 และ 3 ...
2020-02-05 10:29:42
ปริญญาเอก และปริญญาโท นิเทศศาสตร์จัดโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาบัณฑิตศึกษา ในการทำวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการสื่อสาร และหลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการส ...
2020-01-27 09:54:29
การสอนรายวิชาการคอมพิวเตอร์สำหรับนักศึกษาบัณฑิตศึกษา นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน
หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจาก อา ...
2020-01-27 09:46:42
Archive News