หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > การเรียนการสอนสาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.) หัวข้อ สื่อมวลชนกับการกำกับดูแล
การเรียนการสอนสาขานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน (นศ.ม.) หัวข้อ สื่อมวลชนกับการกำกับดูแล

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2020-09-16 11:31:41

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน ได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์สุรสิทธิ์ วิทยารัฐ ประธานหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา บรรยายหัวข้อ 'สื่อมวลชนกับการกำกับดูแล' (Mass Media and Regulation) ในรายวิชา MPC5105 กฎหมายและจริยธรรมการจัดการการสื่อสาร ให้กับนักศึกษาปริญญาโท รุ่นที่ 2 ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2563 โดยมี ดร.สาวิตรี สุวรรณโณ เป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา

ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/GRAD-SSRU