หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-30 13:21:36

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นางสาวประณีต ขวัญเปรมฤทัย นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "รูปแบบความสำเร็จของวิสาหกิจเริ่มต้นในประเทศไทย" วันอาทิตย์ที่ 20 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5675822219135026/5675821442468437/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th