หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายอนุวัตร สุขสมานพาณิชย์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นายอนุวัตร สุขสมานพาณิชย์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 09:21:43

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นายอนุวัตร  สุขสมานพาณิชย์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การพัฒนาประสิทธิผลในการดำเนินงานของหน่วยบริการระดับทุติยภูมิขึ้นไป" วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731727243544523/5731726216877959/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th