หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 09:10:09

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"นางสาววรัญญาภรณ์ ฉัตรวิริยานนท์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "การบริหารจัดการอาหารเหลือที่มีผลต่อประสิทธิผลขององค์กรธุรกิจภาคบริการ" วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731702803546967/5731700876880493/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th