หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 09:00:29

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา" นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บุพปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิผลการบริหารงานของกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยุคโควิค 19" วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731683186882262/5731682710215643/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th