หน้าหลัก > ข่าว > ประชาสัมพันธ์ > คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี
คณาจารย์ประจำสาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-18 10:45:19

วันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 คณาจารย์ประจำหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิตและศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา เข้าสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวี

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5729222790461635/5729222663794981/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th