หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "พระสุชิน ปัญญะสิน"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา "พระสุชิน ปัญญะสิน"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-04-19 08:53:10

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา"พระสุชิน ปัญญะสิน" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “ป้องกันวิทยานิพนธ์” เรื่อง "บทบาทของพระสงฆ์จีนนิกายที่มีต่อการพัฒนาชุมชน" วันเสาร์ที่ 26 มีนาคม 2565 ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5731659736884607/5731658930218021/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th