หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวนารีรัตน์ รอดเวียง

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-18 11:48:59

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นางสาวนารีรัตน์  รอดเวียง  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5558705140846735/5558704354180147/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th