หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนกร จินดาดวงรัตน์
ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนกร จินดาดวงรัตน์

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-02-18 10:52:00

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” นายธนกร  จินดาดวงรัตน์  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5558573920859857/5558572244193358/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th