หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 13:56:33

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายเธียรวิชญ์ วิเศษสังข์" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 และออนไลน์ 

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5636890649694850/5636889976361584/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th