หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายธีระยศ ภัทรสกุล"
ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา “นายธีระยศ ภัทรสกุล"

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-16 13:50:03

ขอแสดงความยินดีกับ "นักศึกษา” “นายธีระยศ ภัทรสกุล" นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการพัฒนา ที่ได้ผ่านการสอบ “เค้าโครงวิทยานิพนธ์” ณ ห้องประชุมปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการบริหารการพัฒนา อาคาร 31 ชั้น 3 

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5636878496362732/5636877433029505/

http://phdadmin.grad.ssru.ac.th/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th