หน้าหลัก > ข่าว > สอบเค้าโครง/ป้องกัน วิทยานิพนธ์/IS > ขอแสดงความยินดีกับคุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต
ขอแสดงความยินดีกับคุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-03-01 13:54:02

หลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขอแสดงความยินดีกับคุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต ว่าที่มหาบัณฑิตนิเทศศาสตร์ ผู้ประพันธ์บทความเรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตของเจเนอเรชันซี" โดยมีดร.ดุษฎี นิลดำ ประธานหลักสูตรปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสารภาครัฐและภาคเอกชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา โดยบทความดังกล่าวได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในวารสารการสื่อสารและการจัดการนิด้า ปีที่ 7 ฉบับที่ 2 ทั้งนี้วารสารวิชาการดังกล่าวเป็นวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย กลุ่ม 2 (TCI 2) ????????????????

     ซึ่งเป็นกระบวนการสุดท้ายสำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา โดยก่อนหน้านี้ คุณจิระนันท์ เมฆปัจฉาพิชิต ได้รับผลการสอบวิทยานิพนธ์เรื่อง "รูปแบบการดำเนินชีวิตที่มีอิทธิพลต่อการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ของ Gen Z" ในระดับยอดเยี่ยม (Excellent) ????

https://www.facebook.com/graduateschoolssru/photos/pcb.5593359364047979/5593359104048005/

www.grad.ssru.ac.th

www.ssru.ac.th