ประกาศรายชื่อและแบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15


ประกาศรายชื่อผู้นำเสนอการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

แบบตอบรับการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัย ระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 15

Internatinal

Miss Benjarat Somnuek

Miss Lina Lyu

Miss Luoling Yang

Miss Pacharida Rodphothong

Miss Sutita Prasartsri

Miss Thongkorn Ploypetchara

Mr. Hassawas Suwannaphan

Mr. Heng Chen

Mr. Jakapat Tiewsuratkul

Mr. Junhao Lu

Mr. Kittipat Bualek

Mr. Li Tianhang

Mr. Liang Fan

Mr. Natashi Kochakaset

Mr. Panachai Sukyued

Mr. Patchara Pongcharoenkul

Mr. Peeranon Meechana

Mr. Ronnakon Thongruong

Mr. Xian Ying

Mr. Xiaobiao Liu

Mr. Yongbo Liu

Ms. Dandan Sun

Ms. Junyao Li

Ms. Lingdan Wang

Ms. Liu Lichao

Ms.Yaqi Cui.

ระดับชาติ

Ms. Fangni Shi

นางนิธิวดี พะเทพ

นางวันวิสาข์ นาถนิติวิทยา

นางศรัณยา อิสรรักษ์

นางสาวเนตรนภา ย่องหิ้น

นางสาวเพชรไพลิน จินดา

นางสาวเพชรดี โสภาพร

นางสาวเพ็ญวิภา เพ็งสวน

นางสาวกณิกา แสนศรีสม

นางสาวกฤติมา เกิดสุภาพ

นางสาวจุฑาภรณ์ อยู่นวล

นางสาวจุฑามาศ สุนทรศรี

นางสาวชนิกานต์ เศรษฐพงศ์

นางสาวชลธิชา เอมเสม

นางสาวณัฏฐนิช มืดเกิด

นางสาวณัฐชา พูนผล

นางสาวณัฐธิดา สังวาลย์วงษ์

นางสาวณัฐนุช พูนปาน

นางสาวดลฤดี ศรีมันตะ

นางสาวธัญพร ภาคคู

นางสาวปรัษฐา กวางคีรี

นางสาวปราณมาศ ธีรานุวัฒน์

นางสาวพุทธรักษา ขับผักแว่น

นางสาวภัชรินทร์ กลั่นคูวัฒน์

นางสาวภัทรมน ตะนาวศรี

นางสาวมาริสสา โรจนบำรุง

นางสาวรังรองรัตน์ อินทร์พยุง

นางสาวลลิตาภรณ์ คำแจ่ม

นางสาวหนึ่งฤทัย สายรัตน์

นางสาวอนัญญาพร กันจุฬา

นางสาวอภิชญา ห่วงทอง

นางสาวอรพิศ มีคลัง

นางสุดารัตน์ ปัทมาสราวุธ

นายเสกสรรค์ ดุมแก้ว

นายไตรเทพ ประสานชาติ

นายจองชัย ใจตรง

นายณัฐพล จิตร์จักรกล

นายธนชนม์ พรหมวิชัย

นายธนพนธ์ กอบเกื้อ

นายธวัช เลาหอรุโณทัย

นายธีระ ราชาพล

นายนิติกร นิกรพิทยา

นายประคอง เอี่ยมพิกุล

นายภาณุพงษ์ กลิ่นเฟื่อง

นายภูมิสถิตย์ เมตตาจิตร

นายรัฐศานติ เพชรหมู่

นายรุ่งคุณ บรรยงค์

นายฤทธิ์เดชา ตาบุญใจ

นายวัฒนชัย ไชยอำพร

นายวิเชียร จันทลุน

นายวิทวัฒน์ ยอดสมใจ

นายวิภู เชาว์น้อย

นายสงวนศักดิ์ จ๊ะสุนา

นายสมคิด สีหาโคตร

นายสิทธินนท์ ชาคำ

นายสิริวัฒ แย้มพกสุข

นายสุทธิศักดิ์ ฮุยจันทา

นายอนันต์ ปานเปี่ยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประศาสน์ นิยม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารยา มุสิกา

นางสาวจิรมน สังณ์ชัย