Home > News > Events > การจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
การจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2022-08-19 10:02:08

รายงานผลการจัดการความรู้ (KM) บัณฑิตวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

     รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ “GRAD GOOD GREAT KM

     คู่มือ การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการทำวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าอิสระ

     รายงานผลการดำเนินงานการจัดการความรู้ กลุ่มความรู้ วิจัยและบริการวิชาการบัณฑิตวิทยาลัย

     คู่มือ การเขียนบทความวิจัยเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับชาติ/นานาชาติ