Home > News > Events > แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย

ผู้ดูแลเว็บ บัณฑิตวิทยาลัย
2021-01-12 12:55:26

ผู้บริหาร และบุคลากรบัณฑิตวิทยาลัย แสดงความยินดีแด่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์ เนื่องในโอกาสได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย อีกวาระหนึ่ง ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 12/2563

ขอแสดงความยินดีมา ณ โอกาสนี้