ติดต่อ

ติดต่อสอบถาม:

ที่อยู่ : สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เลขที่ 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

อีเมล :    grad.ssru@hotmail.com

เบอร์โทร : (+66)2 1601174-75 ต่อ 11

โทรสาร : (+66)2 160 1177

ประกาศ!!!!!
คณะผู้จัดงานประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 8

Research Article Submission

Submission duration is December 1, 2016 – January 25, 2017. The last date for paper submission and payment due is January 25, 2017.

Registration Fee once paid is not refundable or adjustable under any circumstances.

Conference Topics:

1. Humanities and Social Science

2. Education

3. Science and Technology

4. Business Administration and Political Science

Registration Fee

- International presentation (English): Thai Baht 5,000.- (equivalent to USD 138.-)

- Presentation in Thai language (Lecturers, researchers and graduate students) Thai Baht: 3,000.

-International (English) poster: Thai Baht 5,000.- Poster in Thai language: Thai Baht 3,000.- and Plus Poster Making: Thai Baht 1,200.-

- Participants Thai Baht 1,500.-

***Payment for Poster making (Thai Baht 1,200.-) shall be done after notification of selection result on March 2, 2017

การส่งผลงาน

ส่งบทความวิจัย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 2559 ถึงวันที่ 25 มกราคม 2560 และกำหนดวันสิ้นสุดการรับบทความวิจัยและชำระเงินค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 25 มกราคม 2560

ผู้วิจัยที่ชำระเงินนหลังวันที่ 25 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าลงทะเบียนในทุกกรณี

หัวข้อการเสนอผลงาน

1. กลุ่มวิชาด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

2. กลุ่มวิชาด้านการศึกษา

3. กลุ่มวิชาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

4. กลุ่มวิชาด้านบริหารธุรกิจและรัฐประศาสนศาสตร์

อัตราค่าลงทะเบียน

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยจากต่างประเทศ (US$ 138) 5,000 บาท

- ผู้นำเสนอบทความวิจัยในประเทศไทย (คณาจารย์,นักวิจัย,นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) 3,000 บาท

- ผู้เสนอแบบโปสเตอร์ (ค่าลงทะเบียนระดับระดับนานาชาติ 5,000 บาท หรือระดับชาติ 3,000 บาท และค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,200 บาท*)

- ผู้เข้าร่วมฟัง 1,500 บาท

* ค่าจัดทำโปสเตอร์ 1,200 บาท ชำระหลังประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 2 มีนาคม 2560